Arbejdsliv Gode råd

Sygedagpengelovgivning

sygedagpengelovgivning.

Orientering om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik.

Arbejdsgiver skal senest 4 uger efter første sygedag  afholde en samtale med den sygemeldte  om,  hvordan og hvornår lønmodtageren kan vende tilbage til arbejdet. Samtalen skal være fremadrettet.  Giver sygdommen eller de praktiske omstændigheder ikke mulighed for personlig samtale ved fremmøde holdes samtalen telefonisk. Her tænkes på hospitalsindlæggelse eller at man er så syg, at det ikke er muligt at møde op.

Der stilles ingen formkrav til indkaldelsen. Den skal ske med rimeligt varsel.(1 uge)

Arbejdsgiver skal på baggrund af oplysningerne fra den personlige samtale give svarene til jobcenteret i den sygemeldtes bopælskommune, samtidig med at sygefraværet anmeldes, og arbejdsgiveren giver kommunen (jobcentret)indikation af, om den syge medarbejder har brug for særlig indsats, fx fordi der er risiko for at miste arbejdsevnen.

Arbejdsgiver kan over for jobcentret tilkendegive, at han ønsker at blive ringet op, også før kommunen selv retter henvendelse.  
(retningslinier for personlig samtale f.eks. om form og indhold)

Medarbejderen vil under samtalen kunne lade sig bistå af en bisidder.

Hvis lønmodtageren ikke forventes at komme tilbage på arbejdet inden 8 uger fra første sygedag kan den sygemeldte anmode om at få udarbejdet en fastholdelsesplan.

En fastholdelsesplan udarbejdes i fællesskab, men ikke nødvendigvis i enighed.

Planen skal beskrive hvordan lønmodtageren hurtigst muligt kan vende helt eller delvist tilbage på arbejdspladsen.

Lønmodtageren kan når som helst i sygeforløbet også inden de 8 uger er gået, anmode om, at der udarbejdes en fastholdelsesplan.

Hvis arbejdsgiveren vurderer, at der ikke skal udarbejdes en plan kan han afslå.(Begrundelse)

Er der udarbejdet en fastholdelsesplan, skal lønmodtageren tage planen med til første op- følgningssamtale hos jobcentret, efter at planen er udarbejdet.

Medbringer den syge ikke en fastholdelsesplan, skal det indgå i kommunens(jobcentrets) samlede vurdering, om der er tale om manglende medvirken.            (retningslinier for udarbejdelse af fastholdelsesplan)                                    

Der foretages en visitation på jobcentret på baggrund af oplysningsskema samt andre oplysninger.

De sygemeldte deles ind i 3 grupper

a)      Tilbagevenden umiddelbart forestående. Opfølgning: inden udgangen af 8. uge fra første fraværsdag. Anden gang inden 3 mdr. fra første fraværsdag. Herefter senest hver 3. måned.

b)      Risiko for langvarigt sygeforløb og risiko i forhold til arbejdsevnen. Opfølgning: inden udgangen af 8. uge. Herefter mindst hver 4. uge

c)       Lidelsen eller sygdommen medfører længerevarende forløb. Opfølgning:  inden udgangen af 8. uge. Anden gang senest inden 3 mdr. Herefter senest hver 3. måned.

 • Hvis arbejdsgiver ønsker en mulighedserklæring udarbejdet, kan det ved den personlige samtale drøftes, hvad der skal indgå i denne.
 • Erklæringen kan forlanges på et hvilket som helst tidspunkt i et langvarigt sygeforløb.

Erklæringen kan også forlanges, hvis der er tale om gentagen kortvarigt fravær.

 • Den første del af erklæringen udfyldes af den syge og arbejdsgiver i fællesskab på baggrund af den             personlige   eller - hvis sygdommen ikke tillader det - telefonisk samtale. Den anden del udfyldes af lægen. 
 • Arbejdsgiveren har ikke krav på at få oplyst diagnose. Kun funktionsbegrænsninger.
 • Arbejdsgiver betaler erklæringen.
 • Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed udgår. Sygefravær er primært en sag mellem arbejdsgiver og ansat. Arbejdsgiveren vil fortsat i særlige situationer have behov for at en ansat kan dokumentere at et fravær er lovligt, altså skyldes sygdom. Der er således stadig i funktionærloven en bestemmelse om at arbejdsgiveren kan kræve at få et skøn over varigheden af den aktuelle sygdom efter mindst 14 dages fravær. I sådanne tilfælde må lægen anvende en frihåndsattest.
 •  Kommunen vurderer ved hver samtale den sygemeldtes uarbejdsdygtighed og tager i forbindelse med første samtale kontakt til arbejdspladsen mhp. dialog om arbejdspladsens muligheder for at tage den sygemeldte helt eller gradvist tilbage.( Kræver dette samtykke???)
 • Ved hver samtale vurderes mulighederne for at vende helt eller gradvist tilbage.
 • Alle sygedagpengemodtagere kan få aktive tilbud som led i kommunens indsats for arbejdsfastholdelse.     
 • Jobcentrene får større mulighed for at benytte andre aktører i sygeopfølgningen.
 • Tilbuddene må ikke være helbredsforværrende.